Personat e shurdhër dhe gjuhët e shenjave

Gjuhët e shenjave janë gjuha e parë e personave të shurdhër, dhe për këtë arsye personat e shurdhër kanë të drejtë të shprehen me anë të gjuhës së shenjave dhe nuk duhet të detyrohen ta përdorin gjuhën e folur. Në botë, ka disa persona të shurdhër të cilët nuk e njohin gjuhën e shenjave, ka dhe nga ata të cilët e përdorin gjuhën e shenjave por shpesh nuk kanë informacione lidhur me gjuhën e shenjave, pasi që shumica e personave të shurdhër kanë prindër të cilët dëgjojnë dhe nuk e përdorin gjuhën e shenjave si dhe nuk kanë njohuri për gjuhën e shenjave.  Ka fëmijë të shurdhër të cilët rriten pa pasur qasje në gjuhën e shenjave dhe gjuha e shenjave nuk përdoret ose nuk lejohet në shkollë si dhe nuk mësohet si lëndë në shkollë. Nëpërmjet punës së gjuhës së shenjave, informacionet për gjuhën e shenjave mund të bëhen të arritshme për komunitetin e të shurdhërve. Po ashtu edhe komuniteti që dëgjon mund të përfitojë nga qasja në informacion rreth gjuhës së shenjave dhe rëndësisë së saj për komunitetin e personave të shurdhër.

Gjuhët e ndryshme të shenjave të përdorura nga komuniteti i personave të shurdhër në mbarë botën janë mjete të barabarta komunikimi, prandaj duhet të përdoren dhe të respektohen (shih www.wfdeaf.org >Databank>Policies/Statements). Kjo do të thotë që duhet patur kujdes që të mos importohen gjuhë të huaja të shenjave ose shenjat ndërkombëtare në një komunitet ku tashmë ekziston gjuha indigjene e shenjave. Pronësia e një gjuhe shenjash i përket komunitetit të shurdhër aty ku përdoret ajo gjuhë. Kjo gjuhë është përcjellur nga një brez i komunitetit të shurdhër në brezin tjetër – prandaj gjykimet nëse kjo gjuhë është e pranueshme apo e kuptueshme mbeten brenda komunitetit. Personat e shurdhër ose ata që dëgjojnë dhe që janë jashtë komunitetit nuk kanë të drejtë të imponojnë apo sugjerojnë ndryshime në këto gjuhë natyrore të shenjave.

Referenca:
Working Together – Manual for Sign Language Work within Development cooperation.
<https://slwmanual.info/#chap_2_2b> 24.9.2017